Gửi kết quả
* thông tin bắt buộc phải có
CÁC CHỨC NĂNG GỬI EMAIL CHƯA HOÀN THIỆN. VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG.

Thanks!

Thanks for contacting us. We will get in touch with you soon!

Đóng cửa sổ này

Thái Thanh Trúc website

HƯỚNG DẪN TÍNH CỠ MẪU

Bước 1: Bấm vào công thức tính cỡ mẫu tương ứng trong thực đơn bên trái

Bước 2: Điền các thông tin cần thiết tương ứng với từng công thức cỡ mẫu
  + Với tỉ lệ thì chuyển về dạng số từ 0 đến 1. Ví dụ, khi tỉ lệ là 23% thì sẽ điền con số 0.23 để tính toán
  + Trừ khi có cơ sở rõ ràng, nếu không thì sai lầm loại 1 (\( \alpha \)) và sai lầm loại 2 (\( \beta \)) nên là 5% (\( \alpha =0.05 \)) và 20% (\( \beta = 0.20 \))
  + Có thể tính cỡ mẫu khi một chỉ số thay đổi. Khi đó hãy nhập vào theo thứ tự, cách nhau khoảng trắng: [số khởi đầu]  [khoảng cách]  [số cuối cùng]. Ví dụ, khi nhập tỉ lệ là 0.1 0.05 0.9 thì chương trình sẽ tính cỡ mẫu tương ứng với p=0.1; 0.15; 0.20; 0.25; 0.30... cho đến 0.90

Bước 3: Bấm nút Tính để tính cỡ mẫu. Nếu muốn nhập lại từ đầu thì bấm nút Xóa

(Bước 4): Nếu muốn gửi kết quả tính toán thì có thể bấm vào nút Email để gửi.
Gợi ý: có thể gửi vào email của chính mình để có công thức và kết quả tương ứng dùng cho trình bày nghiên cứu.

 

VÍ DỤ 1 Thông tin nhập bên dưới là để tính cỡ mẫu khi α = 0.05 (5%); tỉ lệ ước tính p = 0.30 (30%) và sai số ước tính là d = 0.05 (5%). Tác giả kỳ vọng sau nghiên cứu thu được tỉ lệ p vào khoảng 30% và dao động trong khoảng từ 25% đến 35% (do d = 5%) với khoảng tin cậy 95%.

CỠ MẪU ĐỂ ƯỚC LƯỢNG MỘT TỈ LỆ VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC TUYỆT ĐỐI

\( n\geqslant \frac{Z_{1- \alpha/2}^{2}(1-p)p}{d^{2}}\)

Thành phần

 

VÍ DỤ 2 Thông tin nhập bên dưới là để tính cỡ mẫu khi α = 0.05 (5%); tỉ lệ ước tính p dao động từ 30% đến 60%, mỗi lần tính cỡ mẫu ứng với p cách nhau 5% và sai số ước tính là d = 0.05 (5%).

CỠ MẪU ĐỂ ƯỚC LƯỢNG MỘT TỈ LỆ VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC TUYỆT ĐỐI

\( n\geqslant \frac{Z_{1- \alpha/2}^{2}(1-p)p}{d^{2}}\)

Thành phần

Liên hệ: PGS.TS Thái Thanh Trúc
Khoa Y Tế Công Cộng, Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh
159 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 908 381 266 - Email: thaithanhtruc@ump.edu.vn hoặc thaithanhtruc@gmail.com

Số lượt truy cập: 3117