Có thể liên hệ để mua từ ✉ admin@trim.vn

Hướng dẫn mua


Cẩm nang sử dụng phần mềm Endnote trong tìm kiếm, quản lý và trích dẫn tài liệu tham khảo trong nghiên cứu khoa học
Endnote Endnote
Cẩm nang sử dụng phần mềm EpiData trong thiết kế biểu mẫu nhập liệu và quản lý số liệu trong nghiên cứu khoa học
EpiData EpiData
Cẩm nang sử dụng phần mềm Stata để phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học
EpiData EpiData
Cẩm nang sử dụng phần mềm SPSS để phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học
EpiData EpiData
Vòng xoay chọn lựa kiểm định thống kê trong nghiên cứu khoa học
Hướng dẫn
Bước 1: Chọn loại dữ liệu của biến phụ thuộc (vòng tròn to)
Bước 2: Chọn loại dữ liệu của biến độc lập (vòng tròn nhỏ)
Bước 3: Xoay 2 loại dữ liệu này lại với nhau thì sẽ hiển thị kiểm định cần thực hiện
Bước 4: Mở mặt phía sau vòng tròn để biết cách thực hiện kiểm định trên Stata và SPSS